Hoabeautylashes - Master Class Online

Hoabeautylashes - Master Class Online

Regular price $3,000 now $1,000 Unit price  per 

Tax included.

Master Class online

Fee 3000$

Course content:

Session 1

Duration: 2 hours

- Soft skills:

+ presentation guide

+ preparation for the class

- Hard skills:

+ Natural eyelashes and basic knowledge

+ Lash extensions, definition and who should not apply extensions 


+ Classic and Volume extensions

+ Lash extensions material

+ Lash extension thickness.

+ Compare 2 types of thickness

+ Thickness calculation formula

+ Thickness and weight calculation table.

Session 2:

Duration: 2 hours

+ Fans and information about lash extension

+ Types of fans creation

+ Eyelid distance and information

+ How to place the extension

+ The order of placing extension

+ Eyelashes direction.

+ Length

+ Natural effects

+ Suitable lash extension effects

+ How to do the mapping

+ Types of design lash extension

+ How to use the curl

Session 3 :

Duration: 2 hours

+ All the information about lash extension glue.

Session 4:

Duration: 2 hours

+ Diseases, allergies and information about allergies

+ Stickies

+ Correction

+ Lash products information

+ How to teach practice.

Session 5.

Duration: 2 hours
: Guide to build curriculum.

Start up, business direction

Master Class online 
 
Học phí 3000$ 
 
Nội dung khóa học:  
 
Buổi 1 
 
Thời gian học: 2 tiếng 
 
- Kỹ năng mềm: 
 
+ hướng dẫn cách thuyết trình 
 
+ sự chuẩn bị cho lớp học 
 
- Kỹ Năng cứng:  
 
+ mi tự nhiên  những điều cần biết  
 
+ Mi nối , định nghĩa  các đối tượng nên hay ko nên nối mi 
 
+ mi classic  mi volume 
 
+ Chất liệu mi nối 
 
+ Độ dày của mi nối. 
 
+ So sánh 2 độ dày 
 
+ Công thức tính độ dày 
 
+ Bảng tính độ dày  trọng lượng. 
 
Buổi 2:  
 
Thời gian học: 2 tiếng 
 
+ Fan  các thông tin về fan nối mi 
 
+ Các kiểu làm fan  
 
+ Khoảng cách da  thông tin 
 
+ Cách đặt sợi mi  
 
+ Các thứ tự khi đặt mi nối 
 
+ Hướng mi. 
 
+ Độ dài 
 
+ Các dáng tự nhiên 
 
+ Các dáng mi nối phù hợp 
 
+ Cách chia size  
 
+ Các kiểu mi thiết kế 
 
+ Cách sử dụng độ cong 
 
Buổi 3 :  
 
Thời gian học: 2 tiếng 
 
+ Tất cả thông tin về keo nối mi. 
 
Buổi 4:  
 
Thời gian: 2 tiếng 
 
+Các bệnh học, dị ứng  các thông tin của dị ứng 
 
+ Dính mi 
 
+ Dặm mi 
 
+ Thông tin về các sp ngành mi 
 
+ Cách dạy về thực hành. 
 
Buổi 5.  
 
Thời gian: 2 tiếng 
: Hướng dẫn cách soạn giáo án. 
 
Start up, hướng kinh doanh